Adatvédelmi nyilatkozat
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadás dátuma: 2018-10-16
ADATKEZELŐ
Név: Méhész Kft.
Székhely: 6446 Rém, Dózsa György utca 1/D
Levelezési cím, panaszkezelés: 6446 Rém, Dózsa György utca 1/D.
E-mail: meheszkft@gmail.com
Telefonszám: +36205591680
A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK
 • Számla kiállítás céljából: a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 évig kezeljük a következő adatokat: név, cím
 • Panaszkezelés céljából  5 évig őrizzük a következő adatokat: név, cím, e-mail cím, telefonszám
 • A szerződés teljesítése céljából a következő adatokat kezeljük, illetve továbbítjuk a futárszolgálat felé: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: a rendelés leadásával önkéntesen hozzájárulsz, hogy az általad megadott adatokat kezeljük, illetve a teljesítés érdekében azokat továbbítsuk.

Az adatkezeléshez kapcsolódó megillető jogok:
 • Bármikor jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni (a még nem teljesített megrendelés esetén nem tudjuk teljesíteni a kiszállítást). 
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:  a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kaphatsz, tájékoztatunk az adatkezelés céljáról, a·kezelt személyes adatok kategóriáiról, illetve azon címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöljük, az adatok tárolásának tervezett időtartamáról.
 • Helyesbítéshez való jog: kérésre helyesbítjük a pontatlan személyes adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: kérésre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike érvényesül:
 1. a személyes adatok pontossága vitatható, ebben az esetben a korlátozás időtartama a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig terjed
 2. az adatkezelés jogellenes, de kérésre csak korlátozva lesz annak felhasználása
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de jogi igények érvényesítéséhez igényled
 4. tiltakozás az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás időtartama az az időszak, amely során megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az indokaiddal szemben
 • Törléshez való jog: kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. visszavonod hozzájárulásod és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. tiltakozol a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos érdek az adatkezelésre,
 • Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy, a személyes adataidnak jogos érdeken alapuló kezelése ellen tiltakozni. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Keresés